همیاری مالی وتسیم ایران

با همیاری مالی شما عزیزان امکان پایداری تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری وتسیم ایران فراهم خواهد شد.

VATSIM IRAN vACC - all rights reserved